Windows7系统酷狗音乐无声音怎么办? 热门软件技巧解析教程和日常应用问题教程

      Windows7酷狗音乐无声音,系统声音正常。

      原因分析:

      1. 查看酷狗软件设置

      2. 查看系统设置

      解决方案:

      1. Windows7操作方法

      如图:查看是否处于禁音状态

      2. 查看设置音频输出是否选择正确

      3. 查看是否是系统设置问题。点击右下角喇叭图标

      选择合成器

      查看酷狗音乐是否为禁音

      附:

      如何解决Windows 7系统下QQ来消息是酷狗播放器声音变小的问题。

      右击右下角喇叭图标;

      选择播放设备;

      然后点击通信;

      点击不执行任何操作,确定。